Loodsraad

De huurders en gebruikers van de NDSM Loods worden vertegenwoordigd in de Loodsraad. De werking van de Loodsraad is er op gericht dat alle huurders en gebruikers in een open bestuurlijk beraad worden gerepresenteerd. SKN heeft met de instelling van de Loodsraad tot doel te komen tot een open, gezamenlijke en vruchtbare overlegstructuur waarin alle beleids- en beheersaspecten over de NDSM Loods worden behandeld, en dat tot wederzijds gedragen besluitvorming leidt. De Loodsraad:

 –  bevordert openheid en onderling overleg tussen de direct bij de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf betrokken belanghebbenden; 

 – staat de directie met advies terzijde;

 – ontwikkelt tezamen met de directie een culturele visie en een cultureel vierjarig beleidsplan. 

Leden van de Loodsraad zijn voor een periode van drie jaar gekozen en zijn daarna nog één termijn herkiesbaar. De Loodsraad werkt met verschillende commissies die specifieke (beleids- en beheer)onderwerpen voorbereiden, op dit moment zijn dat: commissie Beheer, commissie Culturele Visie & Identiteit, commissie Financiën en commissie Energie & Duurzaamheid.